shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
XI Sesja Rady Miejskiej
07.07.2015.
Wykonanie budżetu za 2014r. - XI Sesja RM w Myślenicach

Najważniejszym punktem Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, która odbyła się 25 czerwca 2015r. było zapoznanie się radnych RM ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2014r. i rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r. Poniżej przedstawiam tylko kilka najważniejszych danych z ww. sprawozdania. Na uwagę zasługuję przede wszystkim olbrzymi deficyt budżetu gminy, który na koniec 2014r. wynosi 23,6 mln zł. Jednak znacznie większy niepokój budzi gigantyczne zadłużenie naszej Gminy, które na koniec 2014r. wyniosło ponad 157 mln zł! Stanowi to aż 85,74% wykonanych dochodów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daję to kwotę 3 669,85 zł. Niezwykle niekorzystnym zjawiskiem jest także wzrost zadłużenia Gminy w porównaniu do 2013 r. o 13,7 mln zł. Tylko na spłatę rat kredytów i pożyczek wydano w ubiegłym roku 6,9 mln zł! Ogromny niepokój budzi także fakt, iż część kredytów zaciągnięto na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu (w załączeniu fragment sprawozdania za 2014r.). Po przeanalizowaniu tylko tych kilku danych jasno widać w jak fatalnym stanie znajdują się finanse naszej Gminy. Warto pamiętać, że ten ogromny dług będziemy wszyscy spłacać przez najbliższe kilkanaście lat. I jak nie trudno się domyślić to mieszkańcy najboleśniej odczują negatywne skutki takiej polityki. Już teraz na większość wniosków i interpelacji w sprawie nawet niewielkich inwestycji radni RM w większości otrzymują odpowiedź, w której władze naszej Gminy uprzejmie informują o braku odpowiednich środków finansowych niezbędnych do realizacji danego zadania. Wobec powyższego postanowiłem osobiście zapytać o złożone przeze mnie wnioski i interpelacje Pana Mieczysława Kęska Dyrektora Urzędu MiG Myślenice, który stwierdził, że na obecną chwilę ze względu na brak środków finansowych w żadnej miejscowości na terenie naszej Gminy nie są wykonywane w zasadzie żadne prace remontowe, a wszystkie wolne środki przeznaczane są na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek! Natomiast w miarę pojawiania się wolnych środków finansowych zgłoszone przeze mnie zadania będą stopniowo realizowane. Niezależnie jednak od tego chciałbym zapewnić wszystkich mieszkańców Naszej miejscowości, że mam na uwadze wszystkie zgłoszone do mnie sprawy i nie ustaję w staraniach aby zostały pozytywnie rozpatrzone.
Kolejnym ważnym punktem sesji było rozpatrzenie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy na stałe obwody do głosowania (..). Zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej uchwały na siedzibę obwodowej komisji wyborczej w Naszej miejscowości wyznaczono Szkołę Podstawową w Krzyszkowicach. Jeszcze przed przystąpieniem do głosowania zapytałem Pana Burmistrza, dlaczego do obecnej chwili ani ja ani Przewodniczący Rady Sołeckiej w Krzyszkowicach nie otrzymaliśmy odpowiedzi na Nasze pisma w tej sprawie. Kolejny raz przypomniałem Panu Burmistrzowi, że znacząca większość mieszkańców Naszej miejscowości prosiła, aby głosowanie w kolejnych wyborach odbywało się w salce parafialnej przy kościele św. Anny w Krzyszkowicach. Zwróciłem także uwagę aby podejmując takie decyzje władze Gminy brały pod uwagę zdanie i opinie mieszkańców, a nie postępowały często wbrew ich woli.
Podczas ostatniej sesji zwróciłem się także z wnioskiem o wykoszenie traw i wycięcie krzaków przy drogach gminnych na terenie Naszej miejscowości.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.
 
DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW
15.04.2013.
OSP Krzyszkowice –ważne!!!

DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW


Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniższe zestawienie faktów:

Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi

Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; zmniejsza się przeciętna długość życia.

Czytaj całość